Strona główna
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że tegoroczna (2014 r.) edycja konferencji naukowej "Dyskursy o kulturze" została odwołana z przyczyn organizacyjnych. Serdecznie przepraszamy.
Komitet Organizacyjny


 

W tym roku zapraszamy Państwa do debaty w ramach dwóch kluczowych bloków tematycznych:

  • Blok pierwszy: Ład i patologie we współczesnej przestrzeni społecznej

Problematyka ładu ma swój aspekt aksjonormatywny, społeczny, strukturalny, gospodarczy, polityczny, kulturowy, obyczajowy, religijny, psychologiczny i in. Może tym samym stanowić przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych oraz tworzyć przestrzeń dla interdyscyplinarnych analiz.
Szybkie tempo przemian życia społecznego i ich charakter generują różne zagrożenia, które mogą tworzyć nowe porządki (łady) bądź prowadzić do dysfunkcji i patologii. Zagrożenia mogą mieć charakter cywilizacyjny, kulturowy, mogą wiązać się z konfliktami społecznymi, politycznymi, religijnymi, ksenofobią, przestępczością, przemocą, mobbingiem, stalkingiem, totalitaryzmami, zagrożeniami wolności i godności ludzi, wykluczeniami społecznymi, cyberprzemocą, inwigilacją globalną, a także z kryzysami w gospodarce, rodzinach, więziach bezpośrednich i wielu innych obszarach.
Przemiany społeczne tworzą także nowe porządki, wzory indywidualnych i zbiorowych działań, nowe modele rodziny, nowe formy relacji interpersonalnych, typy karier i in.
W debacie oczekujemy wieloaspektowego podejścia do zagrożeń społecznego porządku, opisu przejawów deregulacji i dewiacji społecznych, a także – propozycji zmian w różnych, proponowanych wymiarach życia społecznego.

  • Blok drugi: Dziennikarstwo śledcze i interwencyjne

Uwolnienie systemów medialnych od ograniczeń i zależności, dokonane w ramach transformacji ustrojowo-politycznej po 1989 roku, spowodowało nasilenie się tendencji zmierzających do nadania mediom masowym statusu IV władzy. Z drugiej jednak strony, w niedojrzałej demokracji postkomunistycznej zaistniała potrzeba (wynikająca między innymi z dużego stopnia zaufania do mediów) przyjęcia przez nie misji kontroli przestrzegania zasad i procedur demokratycznych w Polsce.
Aby sprostać wezwaniu do szczególnego rodzaju solidarności mediów z opinią publiczną, media (zarówno publiczne, jak i komercyjne) zwiększają stopniowo udział programów i publikacji interwencyjnych oraz śledczych w swojej ofercie programowej. Stanowi to istotny wkład środków masowego przekazu w umacnianie państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach debaty w kolejnej edycji „Dyskursów o kulturze”, pragniemy zachęcić jej uczestników do dyskusji na temat wkładu polskich mediów w zwalczanie przemocy, korupcji i patologii władzy oraz świadczenia przez nie pomocy osobom pokrzywdzonym przez instytucje państwowe, jak również nakłonić do wymiany zdań na temat oceny programów interwencyjnych i śledczych, zarówno pod kątem ich skuteczności, jak i poziomu warsztatu a także przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej.